Bài 13: ví dụ câu trước danh từ chính

Mời bạn cùng làm 8 câu ví dụ thực tế trong đề TOEIC cho dạng chỗ trống trước danh từ chính mà thầy Duy đã nói ở bài trước nhé.


Lời thoại của video:

Chúng ta hãy cùng làm qua một vài ví dụ trong dạng câu vị trí trước danh từ chính.

Câu 103, ta thấy ở đây có will nên suy ra ở sau will là một động từ (provide). Ở đây có nghĩa là sẽ làm gì đó với cái gì đó. Phía sau có chữ to (đối với/đến) những cái gì đó. Vậy nguyên chỗ này nghĩa là sẽ làm gì đó với cái gì đó (vân vân…) đến cho những cái gì đó. Trong đó clean … energy là một cụm danh từ, trong đó energy nằm cuối cụm danh từ nên nó là danh từ chính của cụm danh từ. Vậy chỗ trống đứng ngay trước danh từ chính của cụm danh từ ta chọn tính từ để mô tả cho nó (cái gì đó có tính chất gì đó). Đáp án (B) renewable có đuôi -able là tính từ nên ta chọn đáp án này.

Câu 101

Phía trước có the là nơi bắt đầu cụm danh từ. Model là danh từ chính nên chỗ trống phía trước là tính từ mô tả cho danh từ chính. Thì đáp án là câu (C) original vì có đuôi -al là đuôi tính từ.

Câu 123

Phía trước có on nghĩa là trên, phía sau là dấu phẩy. Vậy thì ở đây là trên cái gì đó. Performance rõ ràng là danh từ chính nên chỗ trống phía trước phải là tính từ mô tả cho danh từ chính. Nên đáp án ở đây là (B) athletic-ic là đuôi tính từ.

Câu 101

Phía trước có the là nơi bắt đầu cụm danh từ, phía sau có động từ V-ing (regarding). Đây là cụm danh từ (những cái gì đó làm gì đó với cái gì đó). Instructions là danh từ chính, thì chỗ trống phía trước phải là tính từ mô tả cho nó. Đáp án là (D) attached vì động từ dạng -ed đóng vai trò là tính từ. Còn những đáp án khác thì không thể đóng vai trò là tính từ. (A) attach là động từ dạng nguyên mẫu. (B) to attach là động từ dạng to V. (C) attaches là động từ thêm -s. Nên chúng không thể là tính từ được. Vậy nên chỉ có đáp án (D) là đóng vai trò tính từ.

Câu 125

Phía trước có a nghĩa là một, ở sau có dấu phẩy. Đây là một cụm danh từ với price là danh từ chính của cụm. Chỗ trống phía trước price phải chọn tính từ để mô tả cho nó. Đáp án là câu (C) competitive vì đuôi -ive là đuôi tính từ.

Câu 103

Phía trước là our (của chúng tôi), ở sau có dấu phẩy. Vậy thì ở đây nghĩa là cái gì đó như thế nào đó của chúng tôi. Magazine là danh từ chính, thì chỗ trống trước đó phải là tính từ để mô tả cho nó. Trường hợp này bạn không thấy đáp án nào có đuôi tính từ quen thuộc hết thì bạn làm thế nào? Mỗi lần như vậy bạn nhìn vô đáp án là trạng từ (popularly). Ta biết tính từ cộng đuôi -ly thì ra trạng từ. Vây bạn nhìn trạng từ và bỏ -ly đi thì sẽ ra tính từ. Lúc đó ta biết được popular chính là tính từ. Vậy đáp án là (C) popular. Mỗi lần không thấy những đuôi tính từ quen thuộc thì bạn cứ làm như vậy. Từ trạng từ suy ra được cái nào là tính từ.

Câu 115

Phía trước có the là bắt đầu cụm danh từ, ở sau là dấu phẩy. Đây là cụm danh từ với condition là danh từ chính (cái gì đó như thế nào đó của cái gì đó). Vậy thì chỗ trống phải là tính từ mô tả cho danh từ chính. Nhìn vào ta chỉ thấy mỗi đáp án (B) deteriorating là động từ dạng V-ing có thể đóng vai trò tính từ. Còn (A) deteriorates là động từ thêm -s. (D) deteriorate là động từ dạng nguyên mẫu. (C) deterioration có đuôi -tion là danh từ. Vậy chỉ có thể là đáp án (B).

Câu 110

Phía trước có an nghĩa là một, nên đây là cụm danh từ (một cái gì đó). Manner là danh từ chính thì chỗ trống phía trước phải là tính từ mô tả cho danh từ chính. Đáp án là câu (D) efficient vì đuôi -ent là đuôi tính từ.

Bình Luận