Bài 12: vị trí trước danh từ chính

Trong video này thầy Duy hướng dẫn cách chọn đáp án khi chỗ trống nằm trước danh từ chính của một cụm danh từ.


Lời thoại của video:

Trong các bài trước mình có nói với các bạn là mỗi lần thấy một cụm danh từ và chỗ trống nằm cuối cụm danh từ thì chỗ đó phải là danh từ chính của cụm. Sau đó bạn nhìn đáp án, đáp án nào là danh từ thì mình chọn.

Nếu bạn gặp trường hợp như sau thì sao? Đó là một cụm danh từ và danh từ chính cuối cụm đã có rồi, còn chỗ trống cần điền nằm ngay trước danh từ chính thì cần chọn loại từ gì điền vào?

Ví dụ như câu sau:

Phía trước có an nghĩa là một, phía sau có of nghĩa là liên quan đến. Vậy thì chỗ này là một cái gì đó liên quan đến cái gì đó (vân vân…). Bạn thấy rõ ràng đây là một cụm danh từ, và evaluation đứng cuối cụm danh từ đó là danh từ chính. Còn chỗ trống đứng trước danh từ chính là loại từ gì?

Như mình có nói trong bài Cấu trúc của chủ ngữ (nếu chưa coi thì bạn nên mở lại xem). Trong một cụm danh từ, trước danh từ chính có thể là tính từ mô tả cho nó, hoặc cũng có thể là danh từ mô tả cho nó. Lấy ví dụ sau đây:

A big market (một cái chợ lớn)

Thì market là danh từ chính. Big là tính từ mô tả cho danh từ.

A food market (một cái chợ thực phẩm)

Food (thực phẩm) ở đây là danh từ mô tả cho danh từ chính market.

Vậy trong bài thi TOEIC chúng ta chọn như thế nào? Thì theo thống kê của mình trong 81 đề thi, mình đếm tất cả những câu có chỗ trống ở vị trí trước danh từ chính thì đến 95% chỗ đó là tính từ, còn danh từ chỉ chiếm 5%.

Vậy thì trong các bài tiếp theo mình sẽ chủ yếu nói về trường hợp Adj + N. Còn N + N chỉ là một trường hợp đặc biệt mà mình sẽ nói sau nên tạm thời quên nó đi đã. Bạn cứ nhớ là trước danh từ chính trong bài thi TOEIC chúng ta chọn tính từ điền vào.

Nếu thấy một cụm danh từ trong câu như thế này:

Danh từ chính nằm cuối cụm, thì chỗ trống ngay trước danh từ chính cứ chọn đáp án là tính từ.

Quay lại câu lúc nãy, đây là cụm danh từ. Evaluation là danh từ chính thì chỗ trống phải chọn tính từ điền vô để mô tả cho nó (một cái gì đó có tính chất gì đó). Nên đáp án là câu (C) extensive có đuôi -ive (là tính từ). Còn những chữ kia không phải tính từ.

Để mình nói cho các bạn luôn là những đáp án có đuôi như thế nào thì là tính từ:

Bạn chú ý động từ dạng V-ing hoặc V-ed cũng có thể đóng vai trò tính từ (những trường hợp này gặp rất nhiều). Những đuôi như -al ví dụ như chữ international (quốc tế). Hay đuôi -ive thì có expensive (đắt tiền). Đuôi -ablecomfortable (thoải mái). Đuôi -iceconomic (có tính kinh tế). Đuôi -ant/ -ent thì có important (quan trọng). Đuôi -ousfamous (nổi tiếng).

Bình Luận

  • Liên kết

  • Thông tin liên lạc

    Email: toeicmoingay@gmail.com