Bài 21: ví dụ tính từ thường vs. tính từ V-ing / V-ed

Mời bạn cùng làm 14 câu ví dụ thực tế trong đề TOEIC cho dạng phân biệt tính từ thường và tính từ V-ing / V-ed nhé.


Lời thoại của video:

Chào các bạn, bài trước mình có nói mỗi lần thấy chỗ trống đang cần một tính từ, và bạn phân vân giữa một đáp án là tính từ thường và một đáp án là V-ing thì bạn luôn chọn đáp án là tính từ thường chứ không bao giờ chọn V-ing. Còn nếu bạn phân vân giữa một đáp án là tính từ thường và một đáp án là động từ dạng -ed làm tính từ thì bạn xét nghĩa. Nếu thấy động từ dạng -ed đúng nghĩa thì bạn chọn vào, không thì bạn chọn tính từ thường. Còn nếu bạn không biết nghĩa và phân vân giữa hai đáp án này thì cũng ưu tiên chọn tính từ thường vì nó hay đúng hơn (như mình đã nói ở bài trước). Bây giờ chúng ta hãy cùng làm một vài ví dụ cho dạng câu này:

Câu 103

Ta thấy đây là một cụm danh từ (một cái gì đó liên quan đến cái gì đó). Chỗ trống đang cần một tính từ để mô tả cho danh từ chính phía sau. Đáp án (B) impressive có đuôi -ive có thể làm tính từ. Đáp án (D) impressed có đuôi -ed cũng có thể làm tính từ. Ta loại hai đáp án kia. Bây giờ coi nghĩa để xem hai đáp án này có đúng không. Động từ impressed nếu bạn biết thì nó có nghĩa là gây ấn tượng, chỉ mô tả cho danh từ chỉ người. Ví dụ mình nói là impressed customers nghĩa là những người khách hàng bị gây ấn tượng (sản phẩm nào đó gây ấn tượng với khách hàng), thì lúc này mới dùng impressed để mô tả cho danh từ chỉ người phía sau. Còn ở đây inventory không phải danh từ chỉ người nên ta không chọn đáp án (D) impressed mà chọn đáp án (B) impressive. Còn nếu các bạn không biết nghĩa luôn thì cũng ưu tiên chọn đáp án (B).

Câu 119

The most … cover letter là cụm danh từ (cái gì đó liên quan đến cái gì đó mà có tính chất gì đó). Letter là danh từ chính, cover là danh từ phụ, thì trước hai chữ đó chắc chắn phải chọn tính từ (như ta nói ở bài trước) để mô tả cho danh từ chính. Đáp án một là (C) impressed đuôi -ed, hai là (D) impressive đuôi -ive. Loại hai đáp án (A)(B). Như mình vừa nói xong thì chữ impressed này chỉ mô tả cho người thôi. Mà danh từ chính ở sau là letter (lá thư), không phải danh từ chỉ người. Cho nên chúng ta không chọn đáp án impressed. Ta chọn đáp án (D) impressive.

Câu 116

Ta thấy a … logo là cụm danh từ. Chỗ trống cần một tính từ để mô tả cho danh từ chính phía sau (logo). Đáp án (A) suited là động từ dạng -ed, (B) suitable có đuôi -able là đuôi tính từ. Ta loại hai đáp án kia. Bây giờ chúng ta coi nghĩa. Chữ suited nếu bạn biết thì nó có nghĩa là phù hợp. Còn suitable cũng có nghĩa là phù hợp luôn. Nhưng suited không đứng trước danh từ chính và luôn đứng sau danh từ. Ví dụ mình nói: The product is suited to these customers (Những sản phẩm này phù hợp cho những người khách hàng này). Vì vậy ta không chọn suited (nó không đứng trước danh từ) mà chọn suitable. Nếu bạn không biết nghĩa hoặc phân vân vì nghĩa của chúng giống nhau, thì bạn cũng ưu tiên chọn suitable vì như mình đã nói thì nó hay đúng hơn động từ dạng -ed.

Câu 104

Ta thấy for nghĩa là cho thì phía sau sẽ là cụm danh từ (cho cái gì đó và cái gì đó). Scenery là danh từ chính, trước danh từ chính đang cần một tính từ để mô tả cho nó. Đáp án (B) attracting có thể đóng vai trò tính từ hoặc (C) attractive có đuôi -ive cũng là tính từ. Thì như mình đã nói, nếu phân vân giữa hai tính từ này thì mình luôn chọn tính từ thường chứ không bao giờ chọn động từ dạng V-ing.

Câu 125

Phía trước có giới từ of (nghĩa là liên quan đến), phía sau là cụm danh từ (liên quan đến những cái gì đó). Conditions là danh từ chính, weather là danh từ phụ nên trước đó luôn chọn tính từ như mình đã nói. Đáp án một là (B) favorable có đuôi -able là đuôi tính từ, hai là (D) favoringV-ing có thể đóng vai trò là tính từ. Đấu giữa hai cái này thì tính từ thường luôn thắng như mình đã nói. Ta không chọn V-ing.

Câu 107

Ở đây là cụm danh từ : Our…customers (những khách hàng gì đó của chúng tôi thì thế nào đó). Rõ ràng chỗ trống đang cần một tính từ để mô tả cho danh từ chính phía sau. Ta có (D) regulating V-ing có thể đóng vai trò là tính từ. Đáp án (C) regularity là danh từ nên ta không chọn. Đáp án (B) regularly là trạng từ nên ta không chọn. Ta thấy đáp án (B) bỏ -ly đi thì thành tính từ. Vậy thì rõ ràng đáp án (A) regular là tính từ. Ta ưu tiên chọn tính từ thường chứ không chọn V-ing. Theo thống kê của mình ở bài trước thì ta không bao giờ chọn -ing nên ta chọn đáp án regular.

Câu 131

Chỗ trống nằm ngay sau một động từ to be (are) thì rõ ràng nó đang cần một tính từ. Đáp án (A) spacious có đuôi -ous là đuôi tính từ. Đáp án (B) spacing là động từ dạng V-ing cũng có thể là tính từ. Như mình vừa nói xong thì chúng ta luôn chọn tính từ thường chứ không chọn -ing.

Câu 150

Ta thấy chỗ trống nằm sau một động từ to be (is) và sau trạng từ (clearly) thì chỗ trống phải là tính từ. Đáp án có (A) innovated là động từ dạng -ed (C) innovative có đuôi -ive đều có thể đóng vai trò tính từ. Nếu bạn thấy chữ ở đây lạ và bạn không biết nghĩa thì bạn cứ ưu tiên chọn tính từ thường điền vào.

Câu 147

Ta thấy phía trước có has đi với gone thì đây rõ ràng là một động từ chia ở thì hiện tại hoàn thành (goneV3 của go). Has đi với V3 là hiện tại hoàn thành (đã làm gì đó). Phía sau sẽ là cụm danh từ (đã làm gì đó với những cái gì đó). Đáp án (B) considerable là đuôi tính từ. Đáp án (D) consideringV-ing có thể đóng vai trò tính từ. Như mình đã nói là hai cái này đấu với nhau thì ta luôn chọn tính từ thường chứ không chọn V-ing.

Câu 144

With nghĩa là với, đây là cụm danh từ (với những cái gì đó bởi cái gì đó). Chỗ trống là tính từ để mô tả cho danh từ chính phía sau. (B) addingV-ing có thể làm tính từ. (D) additional có đuôi -al cũng là tính từ. Nhưng chúng ta luôn chọn tính từ thường, không chọn V-ing.

Câu 128

Đây là cụm danh từ the region’s … benefit (cái gì đó như thế nào đó của cái gì đó). Chỗ trống trước danh từ chính rõ ràng đang cần tính từ để mô tả cho nó. Ba đáp án (B) (C) (D) đều có thể đóng vai trò tính từ. Thứ nhất là không chọn V-ing ở câu (B) vì mình vừa nói xong. Động từ dạng -ed thì ta coi nghĩa để coi có đúng không. Nếu bạn biết thì chữ benefit này có nghĩa là lợi ích. Còn danh từ finance nghĩa là tài chính, còn động từ nghĩa là cấp tiền cho ai đó. Như mình đã nói ở bài trước thì tính từ dạng -ed sẽ có  nghĩa là bị nhận hành động. Ở đây có nghĩa là cái lợi ích được người ta cấp tiền cho, vậy là sai nghĩa nên mình không được nói như vậy. Nếu mình nói là financed companies, tức là những công ti này được cấp tiền cho, thì lúc đó mới đúng. Cho nên ta chọn đáp án (D) financial có đuôi -al là đuôi tính từ. Cho dù bạn không biết nghĩa thì những câu thế này vẫn ưu tiên chọn tính từ thường.

Câu 118

Chỗ trống nằm sau động từ to be (is) thì rõ ràng ở đây đang cần một chữ tính từ. Đáp án có (A) predictable là đuôi tính từ -able. (D) predicted là động từ dạng -ed có thể đóng vai trò tính từ. Ta loại ngay hai đáp án kia. Bây giờ chúng ta coi nghĩa coi động từ dạng -ed có đúng nghĩa hay không. Ta thấy động từ predict có nghĩa là dự đoán. Tính từ ở đây đang mô tả cho danh từ phía trước, mà danh từ phía trước là một cái tên (cái tên gì đó thì có tính chất này). Ta coi lại tên này đang nói về cái gì. Nhìn về phía sau ta thấy câu này đang nói về một người phụ nữ. Tức là người đó được dự đoán là giành chiến thắng (to win). Cho nên đáp án predicted rất hợp lý. Người ta dự đoán bà này sẽ giành chiến thắng cái gì đó nên ta chọn (D) predicted. Khi đã thấy đáp án predicted đúng nghĩa thì bạn không chọn đáp án predictable nữa. Nhưng nếu bạn muốn xét nghĩa cho kỹ thì mình nói luôn là predictable có nghĩa là có thể dự đoán được. Ví dụ một trận bóng đá dễ đoán kết quả thì mình dùng predictable chứ không dùng cho người như ở đây. Vì vậy không chọn đáp án này.

Có một số câu mà động từ dạng -ed lại đúng nghĩa. Chúng ta phải xét nghĩa để chọn vào làm tính từ.

Câu 108

Chỗ trống nằm sau động từ to be (are) thì rõ ràng ở đây đang cần một tính từ. Đáp án có (C) satisfied là động từ dạng -ed có thể làm tính từ. Đáp án (B) satisfaction là danh từ thì chúng ta không chọn. Đáp án (D) satisfy là động từ dạng nguyên mẫu. Ta thấy (C) là động từ thêm -ed thì suy ra (D) là động từ nguyên mẫu không có -ed nên ta không chọn. Đáp án (A) satisfactory thì đuôi -y có thể đóng vai trò tính từ trong một số trường hợp. Cho nên bây giờ chúng ta coi nghĩa. Ta biết động từ satisfied có nghĩa là làm thỏa mãn, chữ này quan trọng nên bạn cần phải biết. Mà tính từ ở đây đang mô tả cho danh từ they (họ thì không có tính chất gì đó). Vậy they là đang chỉ ai? Nhìn ra trước ta thấy có thêm chữ customers nữa, tức là họ là những người khách hàng. Thì chọn động từ dạng -ed vào sẽ có nghĩa là họ không được làm cho thỏa mãn, tức là những người khách hàng không được làm cho hài lòng. Đáp án này rất hợp lý nên chúng ta chọn. Còn đáp án (A) nếu bạn không biết nghĩa thì không chọn. Vậy đáp án (A) nghĩa là gì? Ví dụ mình nói: The quality is satisfactory (chất lượng làm người ta hài lòng) thì lại có nghĩa ngược lại. Từ này thường chỉ dùng cho vật thôi. Sản phẩm hay chất lượng nào đó làm cho người ta hài lòng. Lúc đó ta mới dùng đến satisfactory chứ không dùng cho customers

Câu 152

Ta thấy sau become (động từ đặc biệt) thì ta chọn tính từ. (A) defective là đuôi -ive tính từ. (C) defected là động từ dạng -ed. (D) defecting là động từ dạng V-ing. Ở đây nếu bạn thấy nghĩa của từ này lạ thì cứ ưu tiên chọn đuôi tính từ thường điền vào chứ không chọn động từ dạng -edV-ing.

 • Cung viết:

  Thầy ơi cho em hỏi câu 150 dịch ra nghĩa là “Công việc của bạn được cải tiến 1 cách rõ ràng” thì tại sao ko chọn ed ạ.

  • Khi nào innovate là nội động từ (không tác động lên danh từ) thì mới có nghĩa là “cải tiến”.

   Còn innovate mà là ngoại động từ (tác động lên danh từ) thì có nghĩa chính xác là “giới thiệu” nhé em. Em có thể tra nghĩa này trong các từ điển Anh – Anh.

   Ví dụ: innovate new products = giới thiệu những sản phẩm mới

   Đối với câu trong video, rõ ràng nếu nói “công việc của bạn được giới thiệu…” thì sai nghĩa. Do đó, không dùng innovated ở đây.

Bình Luận