Bài 32: tránh nhầm lẫn Adv với N – P1: sau động từ

Trong TOEIC, dễ nhầm lẫn khi chỗ trống nằm ngay sau một động từ. Lúc nó là trạng từ, lúc nó là danh từ. Mời các bạn xem video để biết cách tránh nhé!


Lời thoại của video:

Trong bài nói về trạng từ mình có nói khi chỗ trống nằm sau một động từ và trước một liên từ, trạng từ hay động từ khác thì ta có thể chọn trạng từ vào chỗ trống đó.

Nhưng trong bài nói về danh từ thì mình cũng có nói là vị trí này cũng có thể là một cụm danh từ.

Chúng ta thử xét ví dụ sau đây:

Câu này nếu bạn biết nghĩa thì ta làm rất dễ. It will begin là “nó sẽ bắt đầu”. At 8:00 là “tại lúc 8 giờ”. Còn promptly là “một cách ngay lập tức”. Rõ ràng là chúng ta chọn trạng từ này vào vì nó hợp nghĩa. “Nó sẽ bắt đầu một cách ngay lập tức vào lúc 8 giờ”.

Tuy nhiên, nếu bạn không biết nghĩa mà chỉ xét ngữ pháp thì câu này có thể chọn danh từ. Phía trước là một động từ: “nó sẽ làm gì đó”. Phía sau là một giới từ: “tại cái gì đó”. Thì nguyên chỗ này là “làm gì đó với cái gì đó tại cái gì đó”. Chỗ trống là một “cái gì đó” thì nó phải là một danh từ. Cho nên đáp án có thể là (C) promptness vì nó có đuôi -ness là đuôi danh từ.

Vậy là nếu chỉ xét ngữ pháp mà không xét nghĩa thì vị trí này vừa có thể là trạng từ, vừa có thể là danh từ.

Ta xét ví dụ khác.

Câu này ta có phía trước là in order to hear – “để làm gì đó”, là một động từ. Còn phía sau ta có from each… – “từ mỗi cái gì đó”. Thì chỗ trống ở đây có thể là một cụm danh từ. “Làm gì đó với cái gì đó từ mỗi cái gì đó”. Nên ta chọn đáp án (A) vào. Vì nó có đuôi -tion, là một danh từ.

Vậy ta thấy vị trí này vừa có thể là trạng từ vừa có thể là danh từ.

Vậy khi thi TOEIC mà không biết nghĩa thì ta phải làm thế nào?

Để mình nói khái quát là như sau:

Nếu phía trước chỗ trống là một động từ, còn phía sau chỗ trống là một giới từ, một liên từ hay một động từ khác, nói chung là chỗ này là qua một thành phần khác, không liên quan đến phía trước, thì ở chỗ trống ta có thể chọn trạng từ hoặc là một danh từ.

Thì lúc đó bạn xét nghĩa để biết chọn đáp án nào.

Còn nếu không biết nghĩa thì bạn ưu tiên chọn đại trạng từ. Vì theo thống kê của mình thì vị trí này mà đấu giữa trạng từ và danh từ thì 94% đáp án đúng là trạng từ. Mình đã đếm trên tổng số rất nhiều câu trong các đề TOEIC mà chỗ trống ở vị trí này, rồi đáp án vừa có trạng từ và danh từ, thì cứ 100 câu là có 94 câu chọn trạng từ là đúng.

Còn những câu mà chọn danh từ thì thường là những câu mà chỉ có đáp án danh từ, không có đáp án trạng từ. Gặp câu thế này thì rõ ràng bạn phải chọn danh từ vì có muốn chọn trạng từ cũng không có mà chọn.

Chúng ta hãy cùng làm một vài ví dụ.

Câu này phía trước là the JC Group, là tên một công ty gì đó. Vậy chữ proceed phía sau này là một động từ. “Công ty JC Group làm gì đó”. Phía sau chỗ trống là giới từ with – “với”. Vậy thì chỗ trống là trạng từ hoặc danh từ. Ta thấy đáp án chỉ có (B) cautiously là một trạng từ, không có danh từ. Vậy thì hiển nhiên ta chọn đáp án này. “Công ty JC Group làm gì đó một cách như thế nào đó với cái gì đó”.

Câu này phía trước là to dress, là một động từ dạng to-V, còn phía sau là giới từ for – “cho”, vậy thì chỗ trống là trạng từ hoặc danh từ. Ta thấy đáp án có (C) suitably là một trạng từ còn (D) suitability là một danh từ. Nếu không biết nghĩa thì ta ưu tiên chọn đại trạng từ (C) vì khả năng nó đúng là 94%.

Câu này phía trước là will report – “sẽ làm gì đó”, là một động từ. Phía sau là to the… – “đến cái gì đó”, là một giới từ. Đáp án là trạng từ hoặc danh từ. Không biết nghĩa thì ta ưu tiên chọn trạng từ (C) directly.

Câu này phía trước là động từ to give – “để đưa”. Phía sau là giới từ for – “cho”. Vậy chỗ trống là trạng từ hoặc danh từ. Nếu có trạng từ thì ta ưu tiên chọn trạng từ. Tuy nhiên ở đây các đáp án không có trạng từ nên ta phải chọn danh từ. Đáp án là (A) treatment có đuôi danh từ -ment là một danh từ.

Câu này phía trước là chữ demonstrates. Nếu ta không biết nghĩa của nó thì ta cũng biết nó động từ vì nó có đuôi -ate là đuôi động từ. Còn phía sau là giới từ in – “trong”. Vậy ta cần chọn trạng từ hoặc danh từ vào chỗ trống. Câu này nếu không biết nghĩa thì ta ưu tiên chọn đáp án trạng từ (D) innovatively. Tuy nhiên, đây là đáp án sai.

Lúc nãy mình nói là nếu không biết nghĩa thì 94% là đáp án trạng từ đúng. Tuy nhiên câu này thuộc 6% còn lại. Câu này muốn làm đúng thì bạn buộc phải biết nghĩa. Chúng ta có động từ demonstrate nghĩa là “cho thấy”. Chữ này một là đi với that: demonstrate that… – “cho thấy rằng…”, hai là cần một cụm danh từ phía sau, ví dụ như demonstrate the difficulties – “cho thấy những sự khó khăn”. Cho nên ở chỗ trống phải là cụm danh từ: “cho thấy cái gì đó”. Vì vậy đáp án là đáp án danh từ (B) innovation.

Nhưng đi thi nếu không biết nghĩa thì bạn vẫn cứ ưu tiên chọn trạng từ như mình nói ở trên. Câu này thuộc trường hợp 6% thì là trường hợp hiếm gặp.

Bình Luận