Bài 30: tránh nhầm lẫn Adv với Adj – P5: trước V-ing

Nhiều bạn hay sai vì chọn tính từ trước V-ing đóng vai trò là danh từ. Hãy xem video này để tránh nhé.


Lời thoại của video:

Trong bài thi TOEIC có một dạng câu cũng hay gây nhầm lẫn.

Trong câu In —— promoting your product…, bạn thấy phía trước là giới từ in – “trong”. Ở phía sau nó có một cụm danh từ your product – “sản phẩm của bạn”. Vậy động từ promoting dạng V-ing ở đây chính là động từ dạng V-ing đóng vai trò làm danh từ. Ở đây In —— promoting your product có nghĩa là “trong việc làm gì đó với sản phẩm của bạn”. Promoting là “việc làm gì đó”, một V-ing đóng vai trò làm danh từ. Nhiều bạn biết promoting là V-ing đóng vai trò làm danh từ cho nên các bạn nghĩ chỗ trống này mô tả cho danh từ cho nên chúng ta phải dùng tính từ. Nên các bạn chọn đáp án (C) creative là tính từ. Đây là đáp án sai. Lý do vì sao sai?

Chúng ta hãy xét câu như thế này: The company will produce the goods efficiently nghĩa là “Công ty sẽ sản xuất ra hàng hóa một cách một cách hiệu quả”. Rồi câu dưới này, the director talked about là “người giám đốc đã nói về cái gì đó”. Ở đây giới từ about nghĩa là “về”. Vậy phía sau nó phải là một cụm danh từ: “về cái gì đó”. Ví dụ như mình nói Talked about his company – “Người giám đốc nói về công ty của ông ấy”. His company là cụm danh từ.

Nhưng bây giờ mình không muốn nói là “ông ấy nói về công ty của ông ấy” mà mình muốn nói “ông ấy muốn nói về việc sản xuất hàng hóa một cách hiệu quả”. Thì bây giờ mình cần phải đưa produce the goods efficiently vào câu này: “nói về việc sản xuất hàng hóa một cách hiệu quả”. Mà bạn thấy ở câu trên, will produce the goods efficiently chỉ là động từ chia ở thì tương lai đơn thôi. Nó chỉ đóng vai trò làm vị ngữ của câu trên chứ không phải là danh từ. Mà ở câu dưới, mình đang cần một danh từ ở sau about. Vị trí sau about này phải là một danh từ: “về cái gì đó”. Nên mình phải biến will produce the goods efficiently – cụm vị ngữ ở thì tương lai đơn này – thành một danh từ.

Cách biến đổi như sau: Đầu tiên động từ will produce – “sẽ sản xuất” được mình chuyển về dạng V-ing thành about producing. Producing trở thành một danh từ. Producing chuyển về dạng V-ing đóng vai trò làm một danh từ – “sẽ sản xuất” biến thành “việc sản xuất”. “sản xuất hàng hóa” chuyển xuống câu dưới mình cũng để y nguyên như vậy: producing the goods efficiently – “việc sản xuất hàng hóa một cách hiệu quả”. Bạn thấy là ở câu trên động từ will produce đi với một cụm danh từ phía sau: will produce the goods – “sẽ sản xuất hàng hóa”. Rồi nó tiếp tục đi với một trạng từ phía sau: will produce the goods efficiently – “sẽ sản xuất hàng hóa một cách hiệu quả”. Câu ở dưới cũng y như vậy. Producing là “việc sản xuất”. Rồi chúng ta có cụm danh từ phía sau: producing the goods efficiently – “việc sản xuất hàng hóa một cách hiệu quả”.

Đây là nguyên tắc biến một động từ thành danh từ, chuyển động từ thành dạng V-ing đóng vai trò làm danh từ. Còn đối với những thành phần đi kèm với nó thì chúng ta giữ y nguyên. Bạn có thể hiểu là V-ing đóng vai trò làm danh từ, nhưng bản chất là động từ. Tức là sao? Đóng vai trò làm danh từ tức là nguyên cụm danh từ producing the goods efficiently – “về việc sản xuất hàng hóa một cách hiệu quả” nằm ở vị trí danh từ, đóng vai trò làm danh từ. Còn bản chất là động từ tức là bên trong cụm danh từ producing the goods efficiently, producing được dùng như là một động từ. Tức là động từ thường produce đi với danh từ the goods phía sau, thì producing cũng đi với danh từ the goods phía sau. Động từ thường produce dùng trạng từ efficiently để mô tả cho nó thì producing cũng dùng trạng từ efficiently để mô tả cho nó. Bên trong cụm danh từ producing the goods efficiently này, bản chất producing vẫn là động từ. Đó là nguyên tắc mà người ta biến một động từ thành dạng V-ing để đóng vai trò làm danh từ.

Rồi bây giờ, thay vì trạng từ efficiently này nằm ở cuối câu thì mình đưa nó lên phía trước produce. Việc đưa efficiently lên trước produce là điều hoàn toàn hợp lý. Vì như bài trước mình có nói với các bạn rồi, trạng từ có thể đứng trước một động từ: efficiently produce the goods – “sản xuất hàng hóa một cách hiệu quả”.

Thì câu ở dưới mình cũng có thể làm như vậy. Mình có thể bỏ efficiently ở phía sau cùng rồi đưa ra phía trước producing. Vì như mình mới vừa nói, động từ thường dùng như thế nào thì V-ing đóng vai trò làm danh từ cũng dùng y như vậy. Ở câu trên efficiently là trạng từ để mô tả cho nó, thì câu dưới cũng vậy: talked about efficiently producing the goods – “nói về việc sản xuất hàng hóa một cách hiệu quả”. Producing có bản chất là động từ như mình mới vừa nói. Trong cụm danh từ efficiently producing the goods thì bản chất producing vẫn là một động từ, cần một trạng từ để mô tả cho nó.

Cho nên nếu đi thi TOEIC bạn gặp câu như thế này, talked about —— producing the goods – “nói về việc sản xuất hàng hóa”. Rồi producingV-ing đóng vai trò làm danh từ. Người ta cho bạn hai đáp án: một là tính từ effective, hai là trạng từ effectively. Thì rõ ràng bạn chọn trạng từ effectively vào vị trí chỗ trống đó theo đúng với câu ở trên này.

Khi nào chúng ta mới chọn tính từ? Để mình cho các bạn một câu như thế này để các bạn dễ so sánh.

Ví dụ như câu này, the director talked about – “ông giám đốc đã nói về”. The —— production là cụm danh từ. Production of the goods nói về “sự sản xuất liên quan đến hàng hóa”. Thì bây giờ bạn thấy là danh từ production có đuôi -tion chứ không phải động từ dạng V-ing giống như producing ở câu trên nữa. Production là danh từ giống như một danh từ bình thường chứ không phải là V-ing đóng vai trò làm danh từ. Ở đây The —— production là một cụm danh từ như bình thường: “sự sản xuất”. Lúc đó, danh từ production này là danh từ chính của cụm danh từ The —— production of the goods. Vị trí chỗ trống này đứng trước một danh từ chính thì rõ ràng như bài trước mình đã nói, đối với vị trí này chúng ta sẽ chọn tính từ: effective production of the goods – “sự sản xuất có tính chất hiệu quả liên quan đến hàng hóa”. Lúc đó chúng ta mới chọn tính từ.

Cách làm như vậy cũng đúng với nguyên tắc mà mình đã nói trong bài “nguyên tắc chọn trạng từ”: trừ vị trí trước danh từ chính ra thì chúng ta chọn tính từ. Đó chính là vị trí này: trừ vị trí trước danh từ chính production thì chúng ta mới chọn tính từ effective. Còn lại mỗi lần bạn thấy một câu mà nó đã đầy đủ rồi thì bạn chọn trạng từ vào.

Tức là chúng ta xét câu trên thấy câu này đầy đủ rồi. Câu này nói về The director talked about —— producing the goods – “Ông này đã nói về việc sản xuất hàng hóa”. Câu này đầy đủ rồi, đủ nghĩa cho người ta hiểu: about —— producing the goods – “về việc sản xuất hàng hóa”, không cần điền cái gì vào chỗ trống nữa. Cho nên chỗ trống ở đây cần một chữ mô tả cho câu talked about —— producing the goods – “nói về việc sản xuất hàng hóa như thế nào”. Cho nên chỗ trống ở đây cần chữ mô tả cho “việc sản xuất” này. Nó giống như mô tả cho một động từ nên nó là một trạng từ. Cứ câu đã đầy đủ rồi thì chúng ta chọn trạng từ, trừ vị trí trước production này thì chúng ta chọn tính từ. Nếu bạn quên những gì nãy giờ mình nói, thì bạn cứ nhớ nguyên tắc này thôi là bạn vẫn có thể làm đúng. Chúng ta hãy làm nhanh qua một vài ví dụ.

Ví dụ như câu này, đây là by – “bởi”: by planning the relocation in advance – “bởi việc làm gì đó với cái gì đó”. Planning là một V-ing đóng vai trò làm danh từ thì phía trước chúng ta dùng trạng từ để mô tả cho nó. Đáp án là câu (A) carefully.

Rồi câu này, for —— introducing dishes – “cho việc giới thiệu những cái gì đó”. Introducing là một V-ing đóng vai trò làm danh từ. Phía trước chúng ta dùng trạng từ để mô tả cho nó. Do đó chúng ta chọn đáp án là câu (C) continually.

Rồi câu này, after —— failing to win customer support – “sau việc làm gì đó để làm gì đó”. Failing chính là một V-ing đóng vai trò làm danh từ. Phía trước chúng ta dùng trạng từ để mô tả cho nó. Chúng ta chọn trạng từ repeatedly vào.

Rồi ở câu này cũng vậy, for —— incorporating pratical… – “cho việc làm gì đó với cái gì đó” v.v. IncorporatingV-ing đóng vai trò làm danh từ. Phía trước chúng ta dùng trạng từ để mô tả cho nó : for —— incorporating pratical… – “cho việc làm gì đó một cách như thế nào đó”. Chúng ta chọn trạng từ tastefully vào. Bạn để ý là chỗ trống nằm ngay trước một V-ing thì mình nghĩ 99% chúng ta sẽ chọn trạng từ trong bài thi TOEIC giống như trong một bài trước mình đã nói rồi.

Bình Luận

  • Liên kết

  • Thông tin liên lạc

    Email: toeicmoingay@gmail.com