Bài 28: tránh nhầm lẫn Adv với Adj – P3: sau more, very…

Video này giúp các bạn tránh được một cái bẫy rất hay mắc phải khi thi TOEIC: chọn ngay tính từ sau more, very, so


Lời thoại của video:

Trong bài thi TOEIC có một dạng câu khiến các bạn rất dễ nhầm lẫn. Đó là dạng câu mà chỗ trống nằm ngay sau một chữ như là chữ more. Khi các bạn gặp dạng câu này thì nhiều bạn có xu hướng nghĩ là more thường hay đi với tính từ cho nên các bạn chọn tính từ vào. Efficient là đáp án sai rồi.

Lý do vì sao thì bạn chú ý tất cả những chữ như: more hay very, so, too, quite, vị trí giữa hai chữ as — as. Những chữ này có thể mô tả cho tính từ nhưng nó cũng có thể mô tả cho trạng từ và đó là chuyện bình thường. Lý do nhiều bạn hay làm sai dạng câu này là do tính từ xuất hiện nhiều hơn so với trạng từ trong tiếng Anh cho nên bạn thấy những chữ này hay đi với tính từ. Nên bạn tưởng nó là quy luật: nó phải đi với tính từ. Nhưng thật ra việc nó đi với trạng từ là chuyện bình thường.

Ví dụ như câu này, She is beautiful – “Cô ấy xinh đẹp”. Beautiful là một tính từ. Bây giờ mình đưa chữ more vào phía trước chữ beautiful để mô tả cho nó: She is more beautiful – “Cô ấy xinh đẹp hơn”.

Rồi như câu dưới này, She fixed the computer quickly – “Cô ấy đã sửa máy tính một cách nhanh chóng”. Quickly là trạng từ mô tả cho động từ fixed. Bây giờ mình đưa cái chữ more vào giữa chữ computerquickly, để mình nói She fixed the computer more quickly – “Cô ấy sửa máy tính một cách nhanh chóng hơn”. More mô tả cho trạng từ hoặc là tính từ đều được.

Hay như câu này: She is beautiful. Bây giờ mình nói là “Cô ấy rất xinh đẹp” thì mình đưa chữ very vào trước beautiful: very beautiful. Very mô tả cho tính từ beautiful.

Rồi câu She fixed the computer very quickly – “Cô ấy sửa cái máy tính một cách rất là nhanh”. Thì mình đưa very vào giữa chữ computerquickly cũng được. Very mô tả cho trạng từ quickly.

Very vừa có thể đi với tính từ vừa có thể đi với trạng từ.

Cho nên bạn thấy vị trí chỗ trống cần điền có là tính từ hay là trạng từ hay không thì nó không phụ thuộc vào những chữ như more, very, so, too, quite, as — as. Cho nên lần sau bạn gặp dạng câu này, bạn muốn biết chỗ trống này chính xác là loại từ gì thì bạn cứ coi như không có những chữ more, very, so, too, quite, as — as này phía trước, đừng có để ý đến những chữ này. Rồi sau đó bạn dùng những quy tắc mà mình đã nói ở các bài trước để bạn xét coi vị trí này là loại từ gì trong câu.

Chúng ta hãy cùng làm một loạt ví dụ.

Như câu này, To produce products at more —— price. Câu này có more trước chỗ trống. Bạn coi như không có more thì bạn thấy a —— price đơn giản là một cụm danh từ – “một cái gì đó gì đó”. Price là danh từ chính. Chỗ trống nằm ngay trước một danh từ chính thì chúng ta chọn tính từ như mình đã nói. Đáp án là câu (C) competitive.

Như câu này, The shop must polish its floor more ——. Trước chỗ trống có more. Chúng ta cứ coi như không có more. Rồi chúng ta làm như thế nào? Must polish là “phải làm gì đó”. Polish là một động từ rồi: must polish its floors – “phải làm gì đó với những cái gì đó của nó”. Its floors là một cụm danh từ. Thì bài trước mình đã nói rồi: polish là động từ, its floors là một cụm danh từ hoàn chỉnh thì phía sau chúng ta sẽ chọn trạng từ để mô tả cho động từ polish: must polish its floors —— “làm gì đó với cái thứ này một cách như thế nào đó”. Thế là chúng ta chọn trạng từ vào chỗ trống. Đáp án là câu (D) frequently.

Như câu này, Mr. Ogawa has proven himself to be a very —— employee. Phía trước có very thì chúng ta coi như không có very rồi làm như bình thường. A very —— employee là một cụm danh từ: “một người nhân viên gì đó gì đó”. Trong đó employee là danh từ chính. Chỗ trống nằm trước danh từ chính thì chúng ta cứ chọn tính từ vào. Đáp án là câu (B) valuable có đuôi -able là đuôi của tính từ.

Rồi như câu này, The existing data must be interpreted very ——. Phía trước có very thì chúng ta coi như không có very rồi làm như bình thường. Thì bạn thấy phía trước là be interpreted – động từ to be đi với một động từ dạng V-ed – thuộc thể bị động. Và bài trước mình đã nói rồi, sau thể bị động chúng ta luôn luôn chọn trạng từ cho nên đáp án là câu (C) cautiously – đuôi -ly của trạng từ.

Rồi câu này, The contest has become more ——. Phía trước là more thì chúng ta coi như không có more rồi làm sao? Phía trước chỗ trống là become động từ linking verb mà bài trước mình đã có nói rồi. Nó tương đương với động từ to be nên phía sau nó phải là tính từ. Nên chúng ta chọn tính từ competitive vào.

Câu này, Marketers believed that if the packaging were more —— colored. Phía trước có more thì chúng ta coi như không có more rồi làm như bình thường. Đại khái là chỗ trống nằm giữa một động từ to be – were và một động từ dạng V-ed đóng vai trò làm tính từ. Bài trước mình cũng đã nói rồi: ở giữa động từ to be và tính từ thì chúng ta luôn luôn chọn trạng từ. Chúng ta chọn đáp án (A) variously.

Rồi câu này, The loan application process at Palau Bay Bank is so —–. Phía trước có so rồi nên chúng ta coi như không có so. Rồi chúng ta làm sao? Chỗ trống rõ ràng nằm sau một động từ to be. Rõ ràng chỗ trống là tính từ. Chúng ta chọn đáp án (A) efficient vào.

Rồi câu này, The guest speaker was talking about his dream so ——, phía trước có so thì chúng ta coi như không có so rồi làm như bình thường. Trong câu này, phía trước là The guest speaker – “người gì đó”, guest speaker là danh từ chỉ người. The guest speaker was talking about his dream chỉ “người gì đó đã làm gì đó đó về cái gì đó”. His dream ở đây là cụm danh từ: about his dream “về cái gì đó của anh ấy”. Đây là câu đầy đủ rồi. Was talking được coi là động từ – “làm gì đó”. Ở phía sau, his dream là cụm danh từ. Đối với chỗ trống này chúng ta chọn trạng từ như mình nói lúc nãy. Đáp án là câu (A) eagerly.

 • hello viết:

  Có một bài mình nhớ thầy giáo chữa là we offers more selection than our competiors , tức là trong trường hợp này sau more thì dùng danh từ ( nhưng mình thấy có cấu trúc là S+V+MORE+ADJ+ THAN+N/PRONOUN > trường hợp này mình dùng tính từ được không? thanks

  • thầy Duy viết:

   ○ We offer (more ———-) than our competitors.
   = Chúng tôi cung cấp (nhiều cái gì đó hơn) so với các đổi thủ cạnh tranh của chúng tôi.

   Chỗ trống là “cái gì đó” thì phải chọn danh từ. Không thể là tính từ được nhé bạn.

Bình Luận

 • Liên kết

 • Thông tin liên lạc

  Email: toeicmoingay@gmail.com