Giải đề thi TOEIC thật ngày 08/5/2016 | câu 109-116

109. Dạng câu từ loại: vị trí chọn danh từ – potential vừa là tính từ vừa là danh từ.
110. Dạng câu từ vựng: is accessible by main bus routes = có thể đến được bằng các tuyến xe buýt chính
111. Dạng câu từ loại: vị trí chọn tính từ – chọn V-ed hay V-ing đóng vai trò là tính từ?
112. Dạng câu đại từ và tính từ sở hữu: vị trí chọn tính từ sở hữu.
113. Dạng câu từ vựng: their completed paperwork = giấy tờ được hoàn tất của họ
114. Dạng câu từ loại: vị trí chọn danh từ – chọn V-ing đóng vai trò là danh từ hay chọn danh từ thường?
115. Dạng câu tạp nham: should vs. to vs. that vs. upon.
116. Dạng câu từ loại: vị trí chọn danh từ.

Bình Luận