Giải đề thi TOEIC thật ngày 08/5/2016 | câu 101-108

101. Câu dạng động từ: sau would like chọn động từ dạng to V.
102. eitheror
103. Dạng câu từ loại: vị trí chọn tính từ.
104. Dạng câu giới từ: giới từ at.
105. Dạng câu từ loại: thấy than có chọn ngay more?
106. Đảo ngữ: nor does it…
107. Câu dạng động từ: xét thì.
108. Dạng câu từ loại: vị trí chọn trạng từ.

Bình Luận