Test 1 – 123: widely, relatively dùng như thế nào?

Dạng câu từ vựng.

Widely, relatively nghĩa là gì và được dùng như thế nào? Precisely nghĩa là gì?

Bình Luận