Test 1 – 108-110: trước danh từ chính luôn là tính từ

Câu 108: Dạng câu từ loại. Trước danh từ chính ta luôn chọn đáp án nào đóng vai trò là tính từ.

Câu 109: Dạng câu từ vựng. Realistic goals nghĩa là gì?

Câu 110: Dạng câu từ loại. Sau receive chọn loại từ gì?

Bình Luận

  • Liên kết

  • Thông tin liên lạc

    Email: toeicmoingay@gmail.com