TOEIC P5 – 7: Giữa tính từ sở hữu và giới từ là danh từ

Chỗ trống nằm giữa một tính từ sở hữu và một giới từ thì ta chọn ngay danh từ.

Bình Luận