TOEIC P5 – 4: Tính từ V-ed vs. tính từ V-ing

Dạng câu từ loại: vị trí chọn tính từ. Chọn V-ed hay V-ing để đóng vai trò là tính từ?

Bình Luận