TOEIC P5 – 11: Giữa ‘the’ và ‘possible’ là so sánh nhất

Cách dùng của possible là đứng sau một tính từ để nhấn mạnh cái gì đó là cao nhất, lớn nhất, chậm nhất,… Nên mỗi lần ta thấy chỗ trống nằm giữa thepossible, ta chọn ngay một tính từ dạng so sánh nhất.

Bình Luận