Test 1 – 191-195 D: dạng câu kết nối thông tin và dò bảng biểu

Câu 195. Dạng câu kết nối thông tin giữa hai bài và dò thông tin trong bảng biểu.

Bình Luận

  • Liên kết

  • Thông tin liên lạc

    Email: toeicmoingay@gmail.com