Test 1 – 172-175 C: dạng câu “What does Mr. A mean when he writes…”

Câu 175. Các bạn hãy chú ý cách lập luận để suy ra đáp án, mặc dù có nhiều chữ không biết nghĩa nhé.

Bình Luận

  • Liên kết

  • Thông tin liên lạc

    Email: toeicmoingay@gmail.com