Test 1 – 148: rate có phải nghĩa là “tỉ lệ”?

Những từ vựng quan trọng: offer, booking, rate, reservation.

Bình Luận