Ngữ pháp TOEIC cơ bản – Bài 2b: Trợ động từ – Have, Has

Bài giảng ngữ pháp TOEIC cơ bản. Bài 2b: Trợ động từ – Have, Has
– Sau have hoặc has ta chọn từ loại gì hay động từ dạng gì?

Bình Luận