Ngữ pháp TOEIC – Bài 6: Cách nhận biết vị ngữ – P2: các trợ động từ

Bài này chỉ cách nhận biết vị ngữ của một câu hay một mệnh đề bằng cách tìm trợ động từ.


Lời thoại của video:

Ngoài động từ to be ra, chúng ta còn có thể dựa vào những trợ động từ khác để xác định vị ngữ. Ví dụ ta có trợ động từ rất thường gặp là have/has. Nó đi với động từ ở dạng cột 3 V-ed trong bảng động từ bất quy tắc. Đây là thì hiện tại hoàn thành, nôm na có nghĩa là đã làm hành động đó.

Những trợ động từ khác hay gặp là will/would: nghĩa là sẽ. Hay can/could: có thể. Should: nên. Must/have/has to: phải. Lúc nào nó cũng đi với động từ nguyên mẫu. Nhìn vào câu và thấy những trợ động từ này thì chúng ta hiểu vị ngữ sẽ bắt đầu từ đây. Chúng ta hãy cùng tìm hiểu một số ví dụ.

Câu 101

Nhìn vào ta thấy vị ngữ rõ ràng bắt đầu từ will be… trở đi. Will là trợ động từ mang nghĩa sẽ làm một cái gì đó.

Câu 102

Vị ngữ sẽ lại bắt đầu từ will be… – sẽ là – giống như câu 101.

Câu 109

Vị ngữ cũng bắt đầu từ will và rất dễ nhìn ra.

Câu 115

Đây là thì hiện tại hoàn thành có trợ động từ have, phía sau là một động từ có -ed (đã làm cái gì đó). Vị ngữ bắt đầu từ have… trở đi (cái gì đó đã làm gì đó).

Câu 131

Vị ngữ rõ ràng bắt đầu từ has… trở đi cho đến hết. Trợ động từ ở đây là has, có động từ decided ở sau, nghĩa là đã quyết định. The company là chủ ngữ.

Câu 135

Trợ động từ là must (phải làm gì đó). Vị ngữ bắt đầu từ must… trở đi.


Bài tập được lấy từ sách Economy TOEIC – RC 1000.
Tác giả: Kang Jin-Oh và Kang Won-Ki
Xuất bản: Book21 Publishing Group

Bình Luận