Test 1 – 118: mẹo: chủ động thường có cụm danh từ phía sau

Phương pháp để chọn đại đáp án khi xét chủ động / bị động mà không biết nghĩa.

Bình Luận