Giải đề thi TOEIC thật ngày 24/4/2016 | câu 117-124

117. Dạng câu giới từ: giới từ with.
118. Dạng câu tạp nham: That vs. Them vs. These vs. Theirs.
119. Dạng câu từ vựng: increase significantly = tăng một cách đáng kể
120. Dạng câu từ vựng: a reputation for excellence = danh tiếng về sự xuất sắc
121. Dạng câu từ loại: vị trí chọn trạng từ.
122. Dạng câu từ hạn định: all vs. much vs. many vs. every.
123. Dạng câu từ vựng: the most heavily used = được sử dụng nhiều nhất
124. Dạng câu từ loại: vị trí chọn danh từ – chọn V-ing đóng vai trò là danh từ hay chọn danh từ thường?

Bình Luận