Giải đề thi TOEIC thật ngày 24/4/2016 | câu 101-108

101. Dạng câu từ loại: vị trí chọn danh từ – chọn danh từ số ít hay số nhiều?
102. Câu dạng động từ: xét thì.
103. Dạng câu từ vựng: follow the instructions = làm theo những hướng dẫn
104. Dạng câu từ vựng: distribute an agenda = phân phát bảng nội dung
105. Dạng câu từ loại: vị trí chọn trạng từ.
106. Dạng câu tạp nham rất dễ sai: có or nhưng chọn either lại không đúng.
107. Dạng câu giới từ: giới từ beforebefore checking out
108. Dạng câu từ loại: vị trí chọn tính từ.

Bình Luận