Giải đề thi TOEIC thật ngày 15/5/2016 | câu 117-124

117. Dạng câu từ vựng: accurate descriptions = những sự mô tả chính xác
118. Câu dạng động từ: xét vị ngữ / mệnh đề quan hệ rút gọn và xét chủ động / bị động.
119. Dạng câu tạp nham: That vs. Although vs. Due to vs. Even.
120. Dạng câu từ vựng: the various services = những dịch vụ đa dạng
121. Dạng câu từ vựng: support local schools = hỗ trợ những trường ở địa phương
122. Dạng câu từ loại: vị trí chọn tính từ – chọn V-ed hay V-ing đóng vai trò tính từ?
123. Dạng câu tạp nham: will vs. to vs. so vs. can.
124. Dạng câu từ vựng: vị trí chọn danh từ.

  • Do Tien viết:

    chào thầy. em học sách có câu:” when purchasing a new appliance, check to make sure that a warrantly is included.” câu này có phải chủ ngữ chính nằm trước chử check đã bị lượt bỏ pk thầy. xin thầy chỉ dumg. thanks thầy.

    • thầy Duy viết:

      Đây là câu cầu khiến (“hãy kiểm tra để đảm bảo rằng bảo hành được bao gồm”). Mà câu cầu khiến thì bắt đầu bằng một động từ dạng nguyên mẫu, không cần chủ ngữ. Cho nên ở đây chữ ‘check’ không cần chủ ngữ.

Bình Luận