Giải đề thi TOEIC thật ngày 15/5/2016 | câu 101-108

101. Dạng câu từ loại: vị trí chọn danh từ.
102. Dạng câu tạp nham: each vs. all vs. anything vs. whoever.
103. Dạng câu từ loại: vị trí chọn trạng từ.
104. Dạng câu đại từ: vị trí chọn đại từ chủ ngữ.
105. Dạng câu giới từ: giới từ from – a week from today
106. Câu dạng động từ: xét chủ động / bị động.
107. Dạng câu đại từ quan hệ: vị trí chọn đại từ quan hệ that.
108. Dạng câu giới từ: giới từ throughoutthroughout the computer lab

Bình Luận