Giải đề TOEIC Economy 3, Đề 1, Câu 128

Chọn giới từ nào giữa with, toward, betweenby?
toward có nghĩa là gì?


Lời thoại của video:

Câu này 4 đáp án là 4 giới từ khác nhau. Gặp dạng câu này chúng ta thường cần phải coi nghĩa. Đối với câu này chúng ta chỉ cần coi nghĩa của cái ngày phía sau này thôi. Đây là ngày 30 tháng Tư, là danh từ chỉ một cái ngày cụ thể thì 4 đáp án chỉ có giới từ by mới đi được với một ngày cụ thể. By đi với một ngày nghĩa là trước cái ngày đó, giống với chữ before. Cho nên đáp án là câu (D).

Câu này chú ý một số bạn sai có thể là do chọn toward (đến ngày này). Bạn chú ý chữ này mặc dù có to ở trong nhưng mà nó không có nghĩa là đến. Nó có nghĩa là hướng về thứ gì đó. Ví dụ: He goes toward the door. Anh ấy đi về phía cái cửa. Thì mình không thể nói là về phía cái ngày nào đó được. Cho nên ở đây không chọn đáp án (B).

Phần dịch nghĩa:

Người quản lý đã yêu cầu ông Lim nộp báo cáo cuối cùng của ông về doanh số của cái máy giặt đồ mới trước ngày 30 tháng Tư.


Bài tập được lấy từ sách Economy TOEIC 3 – RC 1000.
Tác giả: 니오
Xuất bản: 21세기북스

Bình Luận