Giải đề TOEIC Economy 3, Đề 1, Câu 117

Chọn liên từ nào giữa until, once, unlessalthough? Nghĩa và cách dùng của chúng là gì?


Lời thoại của video:

Câu này nếu xét ngữ pháp thì chúng ta nhìn phía sau chỗ trống là một câu. Đầu tiên ta có Mega Foods là tên một công ty. Mega Foods làm hành động imports thì rõ ràng đây là chủ ngữ và imports là vị ngữ. Đây là một câu. Thì chỗ trống chúng ta đang cần một chữ nào đi trước một câu. Nhưng nhìn xuống 4 đáp án thì đáp án nào cũng có thể đi với một câu hết. Until là cho đến khi. Cho đến khi Mega Foods imports thì cũng được. Once là một khi. Một khi Mega Foods imports cũng được luôn. Unless là trừ khi. Trừ khi Mega Foods imports cũng được. Although là mặc dù. Mặc dù Mega Foods imports cũng được. Đáp án nào cũng đi với một câu được. Nên bây giờ chúng ta không thể xét ngữ pháp để làm câu này được. Chúng ta phải xét nghĩa thôi. Nếu xét nghĩa thì chúng ta phải thử cố gắng xem với vốn từ vựng ít ỏi nhất có thể, liệu chúng ta có hiểu nghĩa câu này để làm không. Tức là chúng ta không cần biết nghĩa những chữ lạ như imports, varieties thì có làm được không. Đầu tiên là công ty Mega Foods imports chỉ một cái gì đó liên quan đến pho mai (cheese) ngay bây giờ. Phía sau là công ty (Mega Foods) sẽ imports (ta thấy trên dưới đều là imports nên câu này có vẻ song song với nhau) một tổng cộng (total) năm cái gì đó trước năm sau. Chúng ta thấy câu này có vẻ song song với nhau đấy. Để hình dung tốt hơn thì chúng ta vẽ cái trục thời gian ra:

Đây là thời điểm bây giờ:

Đây là thời điểm năm sau (next year):

Thời điểm bây giờ thì công ty này chỉ imports 1 kind. Nhưng trước năm sau, tức là khoảng này:

Thì công ty imports tổng cộng 5 varieties. Rõ ràng chúng ta thấy hai câu này trái ngược nhau. Dù bây giờ chỉ imports một cái gì đó thôi, nhưng đến năm sau nó imports 5 cái lận. Nên ta thấy đáp án although rất là hợp lý. Trong khi đó những đáp án kia không đúng.

Thứ nhất là until. Chúng ta xem có loại được until không. Until nghĩa là cho đến khi. Nó dùng như sau: Until he finds a job, he is unemployed. Câu này nghĩa là cho đến khi anh ấy kiếm được công việc thì anh ấy thất nghiệp. Tức là sao? Nếu mình vẽ trục thời gian ra thì nó như vầy:

Cho đến khi anh ấy kiếm được công việc (thời điểm này là kiếm được công việc):

Cho đến lúc đó thì thất nghiệp. Tức là khi chưa kiếm được việc thì thất nghiệp sẽ luôn diễn ra. Nguyên cái đoạn này là thất nghiệp:

Tức là sẽ có một cái việc nào đó kéo dài cho đến một lúc nào đó. Đối với câu này chúng ta không thể chọn until ở đây được. Bạn mà chọn until ở đây thì nó sẽ có nghĩa là cho đến lúc bây giờ, rồi phẩy, rồi cái gì đó vào năm sau. Như vậy thì rất là vô lý. Nếu mà nói cho đến bây giờ thì phải có một việc gì đó liên tục diễn ra từ quá khứ đến bây giờ. Chứ không thể nói cho đến bây giờ, rồi phẩy, rồi việc gì đó diễn ra vào năm sau được. Nghe rất là ngược. Nên chúng ta thấy là phải rất chắc chắn là loại đáp án Until, không chọn nó.

Còn đáp án Once thì như thế nào? Once tức là một khi. Cho bạn một ví dụ: Once he graduates, he will find a job. Một khi anh ấy tốt nghiệp, anh ấy sẽ kiếm việc. Nếu mình vẽ trục thời gian ra thì một khi anh ấy tốt nghiệp (tức là ngay khi anh ấy tốt nghiệp):

Ngay khi tốt nghiệp thì anh ấy kiếm việc luôn. Tức là nó diễn tả hai hành động diễn ra cùng lúc với nhau:

Chữ once giống với chữ when, nghĩa là khi. Khi tốt nghiệp thì kiếm việc ngay luôn. Nó diễn tả hai việc diễn ra cùng lúc. Thì rõ ràng ở đây chúng ta cũng không thể chọn once. Vì câu này là việc diễn ra bây giờ, còn câu này là diễn ra vào trước năm sau. Hai việc này không diễn ra cùng lúc nên không thể nói là một khi được. Ta loại luôn đáp án Once.

Còn Unless (trừ khi) thì hơi khó loại ở đây. Ở đây ta cần hiểu nghĩa thêm thì ta mới chắc chắn loại được câu này. Nhưng với vốn từ vựng ít ỏi như vậy thì khá chắc là chúng ta chọn đáp án Although (mặc dù).

Muốn làm chính xác câu này thì buộc chúng ta phải biết nghĩa thêm thôi. Chúng ta cần biết nghĩa những chữ khá quan trọng trong bài thi TOEIC. Chữ kind nó bằng với chữ type, nghĩa là loại. Ví dụ mình nói: a kind of car hay a type of car đều có nghĩa là một loại xe. Thứ hai là danh từ variety (số ít). Chữ này nghĩa là sự đa dạng. Ta hay dùng như vầy: a variety of products. Đây là một sự đa dạng, tức là rất nhiều sản phẩm khác nhau. Nhưng mà cái chữ này nếu đi với một con số phía trước, ví dụ: three varieties of fruits. Thì ở đây không có nghĩa là 3 sự đa dạng của trái cây nữa mà là 3 loại trái cây. Chữ này cũng đồng nghĩa với kind ở trên nên ta loại luôn. Nếu nó đi với một con số phía trước thì rõ ràng chúng ta thấy ở đây là công ty này nó nhập khẩu chỉ một loại pho mai vào lúc bây giờ, nhưng nó sẽ nhập khẩu tổng cộng 5 loại pho mai trước năm sau. Rõ ràng nghĩa hai câu trái ngược nhau. Mặc dù giờ chỉ import một loại pho mai thôi nhưng đến năm sau là đến năm loại lận. Nên đáp án Although là hợp lý.


Bài tập được lấy từ sách Economy TOEIC 3 – RC 1000.
Tác giả: 니오
Xuất bản: 21세기북스

Bình Luận