Giải đề TOEIC Economy 3, Đề 1, Câu 115

Dạng câu từ vựng.
A copy of the notification = một bản sao của thư thông báo
Động từ renewsubscribe.


Lời thoại của video:

Câu này 4 đáp án là 4 chữ rất khác nhau, chúng ta cần coi nghĩa để biết phải chọn chữ gì. Đọc nghĩa phía trước chúng ta thấy là we have enclosed (chúng tôi đã đính kèm) a… (một cái gì đó) of (liên quan đến). Danh từ chính là chữ notification. Ta cần hiểu nghĩa của chữ này. Nó là danh từ của động từ notify, là chữ rất quan trọng trong bài thi TOEIC, nghĩa là thông báo cho ai đó. Danh từ notification nghĩa là việc thông báo hoặc là thư thông báo. Thì rõ ràng ở đây là đính kèm một cái gì đó mà liên quan đến thư thông báo. Trong 4 đáp án chỉ có 1 đáp án khả thi nhất. Đó là câu (C) copy, nghĩa là một bản sao. Chúng tôi đính kèm một bản copy của thông báo này.

Điều cần lưu ý & dịch nghĩa:

Câu này chúng ta có chữ này rất quan trọng. Ta có danh từ renewal danh từ của động từ renew. Chữ new nghĩa là làm mới, dịch nôm nghĩa là làm mới. Nó hay đi với những chữ sau đây: renew a contract, renew a membership, renew a subscription. Những chữ này nghĩa là gì? A contract là hợp đồng. Membership là quyền thành viên. Subscription là một chữ rất quan trọng trong bài thi TOEIC. Nó là danh từ của động từ subscribe. Mà subscribe nghĩa là đặt mua báo (chữ này rất quan trọng trong bài thi TOEIC). Thì subscription có nghĩa là việc đặt mua báo. Những thứ này đều là thứ có thời hạn như là hợp đồng, quyền thành viên, đặt báo. Mỗi lần hết hạn thì chúng ta phải đóng tiền, làm mới, gia hạn. Chữ renew chính là động từ hay dùng với những chữ này. Dịch cho hay chính là gia hạn (hợp đồng, quyền thành viên, hợp đồng đặt báo).

Ở dưới chúng ta có chữ subscribers. Rõ ràng mới vừa nói xong thì subscriber là danh từ chỉ người của động từ subscribe nghĩa là đặt báo. Vậy thì đây là những người đặt báo, những người độc giả. Bạn thấy được là những chữ này rất hay đi với nhau

Câu này nói là chúng tôi đã đính kèm một bản sao của thông báo gia hạn mà sẽ được gửi đến cho những người độc giả…


Bài tập được lấy từ sách Economy TOEIC 3 – RC 1000.
Tác giả: 니오
Xuất bản: 21세기북스

Bình Luận