Giải đề TOEIC Economy 3, Đề 1, Câu 105

Câu từ loại rất dễ làm sai nếu không cẩn thận. Chọn trạng từ hay danh từ?


Lời thoại của video:

Câu này 4 đáp án là 4 từ loại khác nhau thì chúng ta cần phải xét ngữ pháp để coi ở đây ta chọn loại từ gì. Câu này rất nhiều bạn làm sai là do chọn trạng từ vô đây. Vì sao? Là vì các bạn đọc lên thấy đầy đủ hết rồi. Has increased (đã tăng) worker (công nhân). Bạn thấy có vẻ đầy đủ hết rồi nên bạn chọn trạng từ ở phía sau mô tả cho increased (đã tăng công nhân một cách như thế nào đó). Nên bạn chọn đáp án (C). Nhưng mà sai.

Vì sao sai? Thứ nhất chúng ta xét lại cách khi nào chọn trạng từ ở phía sau. Thường là khi nào có câu đầy đủ chủ ngữ, phía sau là động từ đóng vai trò vị ngữ, phía sau động từ đó là một danh từ. Tức là đầy đủ các thành phần. Chủ ngữ làm hành động gì đó với vị ngữ. Lúc đó nếu chỗ trống nằm ngay sau cùng thì bạn chọn trạng từ vào để mô tả cho hành động phía trước một cách như thế nào đó. Ví dụ như câu này: He has increased sales. Nghĩa là anh ấy đã tăng doanh số. Chúng ta hiểu nghĩa của câu này rồi. Anh ấy làm gì? Anh ấy đã tăng doanh số. Ta thấy câu này nghĩa nó đầy đủ hết rồi, rất là OK. Thì lúc đó nếu nó chừa một chỗ trống ở sau thì ta chọn trạng từ để nó mô tả thêm cho nghĩa của câu này (tăng doanh số một cách như thế nào đó). Ví dụ như trạng từ quickly chẳng hạn, nghĩa là tăng doanh số một cách nhanh chóng. Nhưng bạn nhìn lại trên đây coi đã đầy đủ hết chưa. Dưới này thì đầy đủ hết rồi. Tăng doanh số là chấp nhận được. Nhưng ở đây tăng công nhân thì có được không? Câu trả lời là không, vì không có ai nói là tăng công nhân cả.

Bạn để ý trong tiếng Việt cũng chẳng ai nói là tăng công nhân. Người ta chỉ nói là tăng lương công nhân, tăng giờ làm công nhân, tăng số lượng công nhân. Những chữ như lương, giờ làm, số lượng… thì đây là những đại lượng có ít có nhiều, có thể tăng cũng có thể giảm. Nên mình mới tăng nó được. Còn chữ công nhân chỉ là một danh từ chỉ người thôi. Đây không phải đại lượng ít nhiều nên mình không thể tăng công nhân được. Tương ứng trong tiếng Anh bạn không thể nói là increase worker như vầy được. Bạn chỉ có thể nói như thế nào? Ví dụ tăng lương công nhân thì đầu tiên là ghi increase. Lương công nhân ghi như thế nào? Bạn chú ý trong tiếng Việt thì danh từ chính nó nằm ở trước, nhưng trong tiếng Anh thì danh từ chính nằm ở phía sau. Tức là chữ lương này phải nằm phía sau, còn chữ công nhân nằm phía trước. Tức là ngược lại. Mình phải ghi như vầy: increase worker salary – tăng lương công nhân. Nguyên cái này là một cụm danh từ, trong đó danh từ chính là salary, còn chữ worker là chữ đứng trước dùng để mô tả cho danh từ chính phía sau thôi. Thì bây giờ không phải là tăng công nhân mà là tăng lương công nhân. Còn muốn nói tăng nhiều công nhân lên thì nói sao? Nói như vầy: increase the number of workers – tăng số lượng công nhân. Chứ không nói tăng worker được.

Bởi vậy ở đây ta thấy như vầy là không ổn. Bạn không thể nói động từ increase tác động lên danh từ worker được vì nó chưa đầy đủ nghĩa, chưa rõ nghĩa. Cho nên ở đây bạn không thể chọn trạng từ được, không chọn đáp án (C) được. Vậy thì bây giờ bạn hiểu lại như thế nào? Đây không phải một cụm danh từ đầy đủ đứng sau động từ đó. Thì nguyên cụm worker…, tức là phải tăng nguyên cụm này. Trong đó chỗ trống sẽ là danh từ chính của cụm danh từ, giống chữ salary ở dưới. Chữ worker chỉ là một cái chữ dùng để mô tả cho danh từ chính phía sau thôi. Bây giờ tăng là mình tăng cái gì đó liên quan đến công nhân. Thì bây giờ rõ ràng chúng ta chọn một danh từ điền vô chỗ trống này. Đáp án là câu (D) productivity (-y là đuôi danh từ). Ta có productivity nghĩa là năng suất, một chữ rất quan trọng. Ta bỏ chữ năng suất vô đây: increased worker productivity. Tăng cái gì? Tăng năng suất công nhân. Ví dụ như là 3 sản phẩm/giờ. Thì đó là một số lượng, một đại lượng có ít có nhiều thì mình mới có thể tăng nó được. Từ 3 sản phẩm/giờ, mình tăng nó lên thành 5 sản phẩm/giờ. Tăng năng suất chứ không ai nói là tăng công nhân cả. Cho nên đáp án là câu (D).


Bài tập được lấy từ sách Economy TOEIC 3 – RC 1000.
Tác giả: 니오
Xuất bản: 21세기북스

Bình Luận