Giải đề TOEIC Economy 3, Đề 1, Câu 103

Chọn thì nào cho động từ work? Hiện tại hoàn thành và quá khứ hoàn thành khác nhau như thế nào?


Lời thoại của video:

Câu này ta thấy 4 đáp án đều là động từ work (làm việc) nhưng mà ở 4 thì khác nhau. 4 đáp án này chỉ khác nhau về thì. Thì chúng ta xét ngữ pháp để coi ở đây chọn thì gì. Chúng ta cần biết hành động làm việc này diễn ra vào thời gian nào, quá khứ, hiện tại hay tương lai để chúng ta chọn thì tương ứng. Rõ ràng nhìn phía sau chúng ta thấy có chữ already, nghĩa là rồi. Chữ này tương đương trong tiếng Việt là chữ “rồi”. Câu này có nghĩa là ông ấy đã làm việc rồi. Tức là hành động làm việc này đã diễn ra rồi. Thì ta không thể chọn thì hiện tại đơn hay tương lai đơn được vì nó đã diễn ra rồi. Đáp án (B) ta có chữ has + worked (động từ dạng -ed) thì đây chính là thì hiện tại hoàn thành. Thì hiện tại hoàn thành dùng để diễn tả một hành động đã hoàn thành so với hiện tại. Mình vẽ trục thời gian ra để các bạn dễ hình dung. Đây là thời điểm hiện tại:

Nếu chúng ta muốn diễn tả một hành động nào đó đã hoàn thành rồi so với thời điểm trong hiện tại thì chúng ta dùng thì hiện tại hoàn thành. Còn câu (D) là động từ had ở thì quá khứ cộng với động từ dạng V3. Cấu trúc khá giống ở trên, nhưng thay vì thì hiện tại thì chữ had này ở thì quá khứ. Nếu ở trên là hiện tại hoàn thành thì ở dưới gọi là quá khứ hoàn thành, diễn tả hành động đã hoàn thành rồi so với quá khứ. Vẽ tiếp cho các bạn dễ hình dung. Đây là trục thời gian và cũng là thời điểm hiện tại:

Thời điểm nào đó ở trong quá khứ:

Và ta muốn diễn tả một hành động diễn ra trước thời điểm trong quá khứ đó nữa, thì lúc đó chúng ta dùng thì quá khứ hoàn thành để diễn tả hành động đó.

Chúng ta cần phải biết là ở đây hoàn thành rồi so với hiện tại hay so với quá khứ. Thì chúng ta phải kiếm một cái nào chỉ thời gian trong câu này. Đập vào mắt chúng ta là chữ before, nghĩa là trước khi. Ta đọc tiếp để xem hành động đó diễn ra trước lúc nào. Trước khi ông Kim gia nhập vào công ty chúng ta thì ông ấy đã làm việc này rồi. Thì rõ ràng chúng ta thấy trước khi ông ta làm việc này thì ông đã làm việc này rồi. Tức là việc này (chỗ trống) diễn ra trước so với việc joined company. Mà bạn để ý là việc này lại chia ở thì quá khứ đơn (joined our company). Tức đây là một thời điểm trong quá khứ. Việc work diễn ra trước so với việc joined our company, mà joined our company lại là một việc trong quá khứ nữa. Tức việc này là một việc diễn ra trước so với một thời điểm trong quá khứ. Rõ ràng chúng ta chọn thì quá khứ hoàn thành. Tức là lúc ông ta gia nhập công ty chúng ta, mà trước khi gia nhập thì ông ta đã làm việc rồi (had worked).

Vậy thì rõ ràng đây phải là thì quá khứ hoàn thành.

Điều cần lưu ý & dịch nghĩa:

Trong câu này có chữ analyst khá là quan trọng. Nó là danh từ của động từ analyze, nghĩa là phân tích. Ví dụ như analyze data nghĩa là phân tích dữ liệu, kết quả, doanh số… thì dùng chữ analyze. Analyst là đuôi danh từ chỉ người, nghĩa là nhà phân tích.

Câu này có nghĩa là: Trước khi ông Kim gia nhập công ty chúng ta với tư cách một nhà phân tích về bán hàng thì ông ấy đã làm việc trong lĩnh vực bán hàng trong vòng một vài năm rồi.

Tức là bây giờ ông ta đã làm cho công ty này, đã gia nhập công ty này như một nhà phân tích về bán hàng. Nhưng trước đó nữa thì ông ta đã làm việc trong lĩnh vực bán hàng rồi. Hành động đó diễn ra trước so với hành động gia nhập công ty.


Bài tập được lấy từ sách Economy TOEIC 3 – RC 1000.
Tác giả: 니오
Xuất bản: 21세기북스

Bình Luận