Giải bài tập TOEIC #2: cách dùng Since (mức độ: trung bình)

Câu này chúng ta có 4 đáp án là động từ teach nhưng ở 4 thì khác nhau. Thường thì chúng ta có thể dựa vào since, có nghĩa là “từ khi” để xác định xem ta cần chọn thì gì. Tuy nhiên, đối với câu này nếu làm như vậy thì sẽ có mâu thuẫn do chữ when phía sau. Do đó, câu này ta dựa vào when để chọn thì, còn since ta phải hiểu nó với nghĩa thứ hai, đó chính là “bởi vì”.

Bình Luận