Test 1 – 137: dạng điền câu – efforts, competitors

Dạng điền câu. Những chữ quan trọng: effort, competitor.

Bình Luận