Test 1 – 143: dạng bài điền câu – donation

Dạng bài điền câu. Những từ vựng quan trọng: on behalf of, donation, grant, those, volunteer.

Bình Luận