Test 1 – 120: câu từ loại – vị trí chọn trạng từ

Dạng câu từ loại.

1. Nguyên tắc quan trọng: trong một cụm danh từ, mà gặp danh từ số nhiều thì cụm danh từ thường kết thúc tại đó, không kéo dài tiếp ra phía sau.

2. Khi câu đã đầy đủ, mà chỗ trống mô tả cho động từ, thì ta chọn trạng từ.

Bình Luận