Test 1 – 149-150 B: cách sắp xếp thời gian trong Part 7

Muốn kịp giờ trong Part 7 thì ta phải sắp xếp thời gian thế nào?

Bình Luận