Test 1 – 144: cách loại đáp án rồi lụi / generations

Cách loại các đáp án mình biết nghĩa (nhưng sai) rồi chọn đại chữ còn lại. Những từ quan trọng: goal, committee

Bình Luận