Test 1 – 151-152 A: cách làm dạng câu ‘What does Mr A mean when…?

Sửa câu 152. Trong Part 7, nhiều bạn hay sai khi gặp dạng câu “What does Mr A mean when he writes…?” Cách làm dạng câu này là thế nào?

Bình Luận

  • Liên kết

  • Thông tin liên lạc

    Email: toeicmoingay@gmail.com