Test 1 – 147: cách làm dạng câu hỏi mục đích trong Part 7

Trong Part 7, câu thế nào gọi là câu hỏi mục đích? Cách làm dạng câu này là gì?

Bình Luận

  • Liên kết

  • Thông tin liên lạc

    Email: toeicmoingay@gmail.com