Test 1 – 124: cách dùng của reasonable, appropriate, significant

Cách loại các đáp án sai và lụi đáp án còn lại. Reasonable, appropriate, significant, và equivalent nghĩa là gì và dùng thế nào?

Bình Luận