Bài giảng ngữ pháp TOEIC – Bài 3: Thể bị động

Bài giảng ngữ pháp TOEIC cơ bản. Bài 3: Thể bị động
– Thể chủ động bị động là gì?
– Trong bài thi TOEIC, khi nào ta dùng thể chủ động, khi nào dùng thể bị động?

Bình Luận