Bài 9: V-ing hiếm khi làm danh từ chính

Cách làm bài khi thấy chỗ trống chọn danh từ nhưng đáp án có V-ing. Khi nào chọn danh từ thường? Khi nào chọn V-ing?

Bình Luận