Bài 7: danh từ số ít – số nhiều

Trong video này thầy Duy chỉ cách phân biệt khi gặp hai đáp án, một là danh từ số ít, một là danh từ số nhiều.

Bình Luận