Bài 6: danh từ chỉ người / chỉ vật – P2

Trong video này thầy Duy nói tiếp về dạng câu phân biệt giữa danh từ chỉ người và danh từ chỉ vật, cụ thể là khi nào ta buộc phải biết nghĩa và một vài ví dụ.

Bình Luận

  • Liên kết

  • Thông tin liên lạc

    Email: toeicmoingay@gmail.com