Bài 5: danh từ chỉ người / chỉ vật – P1

Ta làm như thế nào khi biết cần chọn danh từ, nhưng có hai đáp án đều là danh từ, một danh từ chỉ vật, một danh từ chỉ người, mà không biết nghĩa?

Bình Luận

  • Liên kết

  • Thông tin liên lạc

    Email: toeicmoingay@gmail.com