Bài 41: ví dụ cho vị trí trước cụm danh từ

Vài ví dụ cho dạng câu chọn động từ khi chỗ trống nằm ngay trước một cụm danh từ.

Bình Luận