Bài 2: vị trí danh từ chính

Video này sẽ chỉ cho các bạn cách làm dạng câu mà chỗ trống cần chọn một danh từ chính.

Bình Luận