Bài 10: ví dụ dạng gặp V-ing

Thầy Duy làm 7 câu trong bài thi TOEIC ví dụ cho dạng biết đáp án là danh từ chính mà thấy V-ing trong các đáp án. Thầy sẽ nói qua những mẹo sai lầm như “sau giới từ chọn V-ing” hay “đầu câu chọn V-ing”.

Bình Luận

  • Liên kết

  • Thông tin liên lạc

    Email: toeicmoingay@gmail.com