Test 1 – 103: ask hay request?

Những chữ inform, ask, advise, và request khác nhau chỗ nào?

Bình Luận