Test 1 – 181-185 B: dạng câu mục đích

Câu 183. Các bạn nhớ là dạng câu mục đích là ta cứ đọc câu đầu mỗi đoạn nhé.

Bình Luận