Test 1 – 176-180 A: dạng câu mục đích

Câu 176. Các bạn nhớ là gặp dạng câu hỏi mục đích của bài thì ta đọc câu đầu mỗi đoạn nhé.

Bình Luận

  • Liên kết

  • Thông tin liên lạc

    Email: toeicmoingay@gmail.com