Whoever, everyone
vivian đã hỏi 2 năm trước

____ responding to the restaurant survey will receive a $10 gift certificate to the Rangely Cafe
A. Whoever
B. Whose
C. Someone
D.Everyone

Thầy cho em hỏi tại sao không thể dùng “Whoever” trong trường hợp này ạ. Em cảm ơn Thầy

1 Câu trả lời
TOEIC mỗi ngày đã trả lời 2 năm trước

____ responding to the restaurant survey will receive a $10 gift certificate to the Rangely Cafe
A. Whoever
B. Whose
C. Someone
D.Everyone
Thầy cho em hỏi tại sao không thể dùng “Whoever” trong trường hợp này ạ. Em cảm ơn Thầy

Câu này đáp án là (D) nhé em

Whoever phải đi với vị ngữ hoặc chủ ngữ + vị ngữ.

Trong trường hợp này, nếu sử dụng whoever thì câu phải như sau:

Whoever responds to the restaurant survey will receive a $10 gift certificate to the Rangely Cafe.
= Bất kỳ ai trả lời khảo sát nhà hàng thì sẽ nhận được phiếu quà tặng $10 cho Rangely Cafe