someone hay whoever?
vivian đã hỏi 2 năm trước

Among the sales managers,——- has the highest sales record by the end of the year will receive the distinguished R.F. Fowler Award.
(A) whose
(B) someone
(C) whoever
(D) nobody

Tại sao mình không dùng câu (B) trong trường hợp này ạ. Thầy có thể giúp em phân biệt sách sử dụng whoever, someoneeveryone được không ạ?

1 Câu trả lời
thầy Duy TOEIC đã trả lời 2 năm trước

Someone sai là vì nếu dùng someone thì sẽ có hai vị ngữ:

Someone has the highest sales record by the end of the year will receive the distinguished R.F. Fowler Award.sai 
= Ai đó record doanh thu cao nhất trước cuối năm sẽ nhận được Giải thưởng R.F. Fowler distinguished.

Một chủ ngữ thì không được có hai vị ngữ liên tiếp nhau như vậy.

Nếu muốn dùng someone thì ta phải tách ra thành hai câu như sau:

Someone will have the highest sales record by the end of the year. He will receive the distinguished R.F. Fowler Award.
= Ai đó sẽ có record doanh thu cao nhất trước cuối năm. Anh ấy sẽ nhận được Giải thưởng R.F. Fowler Award distinguished.

Lúc đó someone mới đúng vì không còn hai vị ngữ liên tiếp nhau nữa.

Còn whoever nghĩa là “bất kỳ ai mà”. Động từ phía sau nó không được xem là vị ngữ mà giống như mệnh đề quan hệ. Do đó whoever không sai về ngữ pháp.

Among the sales managers, whoever has the highest sales record by the end of the year will receive the distinguished R.F. Fowler Award.
= Among the sales managers, anyone who has the highest sales record by the end of the year will receive the distinguished R.F. Fowler Award.
= Giữa những người quản lý, bất kỳ ai mà có record doanh thu cao nhất trước cuối năm sẽ nhận được Giải thưởng R.F. Fowler distinguished.